งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยเน้น
การบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ   และตามอัธยาศัย
ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ นำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประกอบการเรียน
การสอนส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและ
กองทุนเพื่อการศึกษา ที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส พิการและ
มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล  ครอบครัว   ชุมชน  สถาบันทางศาสนา
  สถานประกอบการ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเอกชนร่วมจัดการศึกษาที่
จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน

ภาระงาน