1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และ ตามอัธยาศัย  ให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตภายใต้ความร่วมมือของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน   สถาบันทางศาสนาและองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทุกรูปแบบให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
  2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา  ให้สมบูรณ์  โดยให้สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน  อาหารเสริม  และเพื่อส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัย  โดยเน้นกีฬานันทนาการ  ลูกเสือ – ยุวกาชาด และการปฏิบัติตน ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้รับบริการด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย
  4. เพื่อส่งเสริมกิจการพิเศษ  ที่เป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่าย ทุกระดับ ไปสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

วัตถุประสงค์