นายดุสิต แซงรัมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต ๔

นางสาวณัชชา พันธ์ภักดี
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา