POLICY IS QUALITI & QUALITI IS POLICY
ภาระงาน
วัตถุประสงค์
ขอบข่ายงาน
บุคลากร
คลิปเสียงวันต่อต้านยาเสพติด
วีดีทัศน์วันต่อต้านยาเสพติด
สปอตวิทยุ วันต่อต้านยาเสพติด

นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต ๔ เป็นประธาน เปิดค่ายเยาวชน
โครงการการสร้างความเข้มแข็งปป้องกันแก้ไขปัญกายาเสพติดในสถานศึกษา
"ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน ทศวรรษที่ ๒๑
ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์
ชมภาพกิจกรรม https://youtu.be/6NCPQxEFQpE

 


นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๔
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับลูกเสือ
พระราชประวัติ รัชกาลที่ ๖
การใช้ไม้ถือของผบ.ลูกเสือ


 ผู้อำนวยการกุล่มส่งเสริมฯ
 


แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เพื่อเตรียมตัวผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

CHECK MAIL