1. งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา
  2. โครงการให้สินเชื่อ/กู้เงินเพื่อสวัสดิการ ประเภทต่าง ๆ
  3. การประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนในสถานศึกษา
  4. งานการป้องกันความปลอดภัย และอุบัติเหตุในสถานศึกษา
  5. งานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา /โครงการเสมาพัฒนาชีวิต
  6. งานทุนการศึกษาจากหน่วยงาน/บุคคล/องค์กรทั่วไป
  1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  2. งานสวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา /กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) /ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)
  3. งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
  4. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา