1. งานส่งเสริมกีฬา  และนันทนาการ
2. งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด 
ผู้ลำเพ็ญประโยชน์  และนักศึกษาวิชาทหาร
3. งานส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรม การเรียน การสอนและการฝึกอบรม กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด  ผู้ลำเพ็ญประโยชน์  และนักศึกษาวิชาทหาร
4. งานส่งเสริมความเข้มแข็งสภานักเรียน

1. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
2. งานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
4. งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
5. งานส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน การพัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน