1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 2. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน
 3. งานทุนต่างประเทศ  และสารนิเทศ
 4. งานความร่วมมือ  ความช่วยเหลือ  โครงการต่างประเทศ

  1. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  2. งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
  3. งานตามโครงการนโนบายรัฐบาล
  4. งานความมั่นคงของชาติ
  5. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน