1. งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียนรู้
 2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ  เด็กด้อยโอกาส  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 3. งานจัดเก็บหลักฐานสำคัญทางการศึกษา  การตรวจสอบวุฒิ
 4. งานควบคุมการจัดซื้อเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 5. งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. งานจัดการศึกษาภาคบังคับ ในการติดตาม การย้าย และการจำหน่ายนักเรียน
 1. งานจัดการศึกษาภาคบังคับ
 2. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และ การศึกษา
   ตลอดชีวิ
 4. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน   สถาบันศาสนา  และสถานประกอบการ