1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศภายในกลุ่มงาน
  2. ออกแบบระบบสารบรรณของกลุ่มงานให้เหมาะสมสะดวกในการติดตาม
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมภายในกลุ่มงาน
  4. ประสานงานติดต่อด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาประชาชนทั่วไปในงานที่เกี่ยวข้อง
  5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม